ผลงานอาจารย์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

Video แนะนำหลักสูตร bbit

Vertical Garden โดย รศ.พาสินี สุนากร

        

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
ระดับ Gold

สวัสดีคุณบ้าน T221 นิทรรศการ AKU’s Timelineและนวัตกรรมของ อ.ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์

         

ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์