ความเป็นมา   Background

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกิดขึ้น เนื่องจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการปรับเปลี่ยนจากสาขาวิชาเป็นภาควิชา ซึ่งเมื่อได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นภาควิชาแล้วจำเป็นต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองในทุกเรื่อง ทำให้ทางภาควิชามีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ของภาควิชานวัตกรรมอาคาร ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภาควิชานวัตกรรมอาคารเป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาคารเพื่อความยั่งยืน”

จากการวิจัยสถาบันเบื้องต้นนั้นยังไม่มีสถาบันใดที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่เน้นทางด้านสาขาสถาปัตยกรรมยั่งยืนหรือนวัตกรรมอาคารในประเทศไทย นอกจากนี้ผลยังแสดงให้เห็นว่ายังมีความต้องการบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังต้องการบุคลากรทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงอีกด้วย

ด้วยความพร้อมของทางภาควิชานวัตกรรมอาคารในทุกๆ ด้าน เช่น คุณวุฒิอาจารย์ในภาควิชา จำนวนผลงานตีพิมพ์และงานวิจัย การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยเฉพาะการที่ประเทศไทยนั้นมีปัญหาทางด้านสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการเข้าไปอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องเตรียมนิสิตที่มีความรู้ที่เข้มแข็งทางด้านดังกล่าวและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันในการทำงานสูงขึ้น

กลับไปยังหน้าหลักของหลักสูตร