course pbit

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคารหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
1. รหัสและชื่อหลักสูตรรหัสหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Building Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) ย่อ(ไทย) ปร.ด. (นวัตกรรมอาคาร)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Building Innovation)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) Ph.D. (Building Innovation)
3. วิชาเอก(ถ้ามี) ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ1.1 และแบบ2.1
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ2.2
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษารับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรสถานภาพของหลักสูตร – หลักสูตรใหม่กําหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
6.2ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่เมื่อวันที่เดือนพ.ศ.
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานปีพ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์
2. นักวิจัย
3. สถาปนิก**
4. วิศวกร**
5. อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านงานสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมอาคาร

** ทั้งนี้ต้องผ่านการฝึกงานและผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพตามข้อกําหนดของสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร

รายละเอียดหลักสูตร