scholar ship

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร

 

ก. ทุนสำหรับนิสิตที่รับเข้าผ่านโครงการช้างเผือก (TCAS 1)

1. สำหรับนิสิตที่ได้รับคะแนนการรับเข้าสู่หลักสูตร 3 อันดับแรก จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับจ่ายค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1 (ประมาณ 16,500 บาท)

2. สำหรับนิสิตที่เรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 จนจบการศึกษา จะมีการพิจารณาเป็นรายภาคเรียน ซึ่งนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้ทุน จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA) จากภาคการศึกษาก่อนหน้า สูงที่สุดเป็น 3 อันดับแรกเท่านั้น โดยจำนวนเงินทุนที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับระดับผลการเรียน ดังต่อไปนี้

2.1 GPA 3.20 ขึ้นไป จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับจ่ายค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ได้รับการพิจารณา (ประมาณ 16,500 บาท)

2.2 GPA 3.00 – 3.19 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนครึ่งจำนวน สำหรับจ่ายค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ได้รับการพิจารณา (ประมาณ 8,250 บาท)

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีนิสิตได้ GPA เท่ากัน จะพิจารณาผลรวมคะแนนดิบที่นำไปตัดเกรดของทุกวิชา ในการจัดลำดับ 1 – 3 ของนิสิตที่จะได้รับการพิจารณาให้ทุน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ทุน ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข. ทุนสำหรับนิสิตทุกคน

นิสิตที่ได้รับค่าคะแนนระดับ A ในวิชาหลักของหลักสูตร จำนวน 5 วิชาขึ้นไป สามารถรับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ข้างต้น และได้รับค่าคะแนนตามเกณฑ์ข้อ ข. นี้ด้วย จะต้องสละสิทธิ์จากการรับทุนค่าเล่าเรียนตามข้อ 2)