supportcbit

 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Building Innnovation and Technology
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย

     นางสาว กนกอร หั้นเจริญ
        นักวิจัยศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางอาคาร (Cbit)

              นาย ธนภัทร ยุติยงค์
       เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Cbit