.

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 26 เมษายน 2562 ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางอาคาร
รายละเอียดหลักสูตร
เอกสารรายละเอียดการสมัคร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

ผู้สนใจเข้าศึกษาติดต่อ
ปริญญาตรี : 
งานบริการการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์:(662) 942 8960-3 #204 

ปริญญาโทและเอก :

หน่วยบัณฑิตศึกษา ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:(662) 942 8960-3 #202 
โทรสาร: (662) 940 5413

e-mail archurs@ku.ac.th
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30 – 16:30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09:00 – 16:00