ajsing

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร. สิงห์  อินทรชูโต

หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                                       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

ประวัติโดยย่อ

รศ.ดร. สิงห์  อินทรชูโต  เป็นหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-design) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนิกอิสระ และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu (ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)  จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลงานการออกแบบอาคาร เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ผลงานด้านงานวิจัยมุ่งเน้นการค้นหากระบวนการสร้างนวัตกรรมการออกแบบอย่างยั่งยืน และงานวิจัยเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร จากการก่อสร้าง จากภาคอุตสาหกรรม และจากชุมชน มาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  นอกจากการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนสาขาการออกแบบให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากรพิเศษที่ประเทศเดนมาร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ ฮ่องกง และเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับหลายองค์กร ร่วมทั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ของ บริษัทแมกโนเลียคลอวลิตี้ดีเวลลอปเมนต์  ดร. สิงห์ ได้รับรางวัล Emerging Designer of the Year จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2550, รางวัล Elle Décor Designer of the Year 2007, รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม 2551 จากกรุงเทพมหานคร ผลงานของ ดร. สิงห์ ได้รับรางวัล Design Excellence Award (Demark) จาก กรมส่งเสริมการส่งออก และ Good Design Award (G-mark) จาก Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) ในปี 2009-2012, Thai Creative Awards 2011 จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD), รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557-2559  และรางวัลระดับนานาชาติทางสถาปัตยกรรม  Holcim Awards for Sustainable Construction 2011 (Silver Prize Asia Region) และ 2014 (Gold Prize Asia Region) จาก Holcim Foundation (Switzerland) และในปี 2552 CNN ได้เลือกให้เป็น 1 ใน 20 คนไทยที่ต้องจับตามอง และในปี 2018 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้คัดเลือกให้ ดร. สิงห์  อินทรชูโต เป็น 100 นวัตกรไทย

 

profile

Singh Intrachooto is Associate Professor of Building Innovation, Chief Advisor of Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), architect and design principal of OSISU, Thailand’s leading eco-design venture and founder of Scrap Lab and Head of Creative Center for Eco-design, a design & research center focusing on green product and material development at Kasetsart University Architecture (Bangkok).  He holds Doctor of Philosophy degree in Design Technology (Architecture) from Massachusetts Institute of Technology (MIT).  His design evolves around sustainability concept as his research focuses on identifying patterns of technological innovation in environmentally responsible architecture.  Dr. Intrachooto’s investigations also include material developments from manufacturing and agricultural by-products as well as waste reclamation from buildings’ construction and debris.  He is considered a pioneer of ecological design in Thailand.  Of particular interest is his focus on bridging academia and industry to leverage technology, education and production approaches to stimulate environmentally responsible innovations within the design and architecture industry.  Dr. Intrachooto also teaches design and gives lectures in Austria, Denmark, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Lebanon, Malaysia, the Philippines, Singapore, Taiwan and USA while maintaining his design practice in Thailand with industrial products, art & design exhibitions, residential works, commercial facilities and urban redevelopments.  He is Design Innovation Ambassador for Thailand’s National Innovation Agency and Advisory Committee member for Thailand Creative Economy Agency (TCEA) in 2013-2014.  Singh also heads Research & Innovation for Sustainability Center at Magnolia Quality Development Company (Bangkok).  In 2007, he received Thailand’s Emergent Designer of the Year Award, Elle Décor’s Designer of the Year as well as Top Environmentalist 2008 Award from Thailand’s Department of Environment.  Singh’s works also won Good Design Award (G-mark) from Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) and Design Excellence Award (Demark) from Thailand’s Ministry of Commerce in 2009-2012.  In 2009, CNN has listed him as 1 of 20 Thai Professionals to follow and, in 2018, he is listed among top 100 Thailand’s Innovation Inspirers by National Innovation Agency (NIA).  His works received Thai Creative Awards 2011 from Office of Knowledge Management and Development (OKMD), Kasetsart University Innovation Award 2013-2014 (Top Prizes in science and social science innovation) as well as multiple Prizes for Sustainable Construction (Asia Region) from Holcim Foundation (Switzerland): Gold Prize (2014) and Silver Prize (2011) and was a recipient of 2017 Design Excellence Award from the Department of International & Trade Promotion (DITP).  Singh is also Salzburg Global Forum Fellow.

 

การศึกษา

2002     จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการออกแบบ (Design Technology) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

1993     จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

และ Rheinish-Wastfalische Technische Hochschule, Aachen ประเทศเยอรมัน

1991     จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศาสตร์การบริหารงานโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา

1990     จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการออกแบบและตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา

1990     จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ฝึกอบรม

2018    ประกาศนียบัตร:

2012    ประกาศนียบัตร: 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

                        Asian Productivity Organization & Japan Productivity Center (Japan)

2011    ประกาศนียบัตร: Green Supply Chain and Eco-design

                        Asian Productivity Organization & Japan Productivity Center (Japan)

 

งานวิจัย

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม; การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม; อัพไซเคิล; การพัฒนาวัสดุทางเลือก; การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการพยาบาล

 

ประสบการณ์งานด้านการศึกษา

2011-ปัจจุบัน      หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2008-ปัจจุบัน      ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2006-2010         ประธานโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

2006-2010         หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

2005-2006         ผู้ช่วยคณะบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ดูแลการสอนและการวิจัยกับสถาบัน ในเครือข่าย  รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทวีปยุโรป  อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย

 

ประสบการณ์งานด้านการบริการสังคม

2017-ปัจจุบัน      คณะทำงานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และมองอนาคตประเทศ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พรบ. พ.ศ.2560

2013-2016         หัวหน้าโครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ (G-Upcycle) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทผลิตภัณฑ์ที่สรรค์สร้างจากเศษวัสดุ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นงานออกแบบที่ตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีความเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเศษวัสดุ

2013-2014         ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง) โครงการการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (ด้านนโยบาย) Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GiZ) GmbH

2013-2014         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2009-2013         หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชน (ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน) ในการนำเศษวัสดุในพื้นที่ วัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต หรือวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G: Green Production) มาออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2008-2011         หัวหน้าโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเป็นวัสดุทางเลือกหรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

2016-ปัจจุบัน      หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (RISC)

บริษัท แมกโนเลียคลอวลิตี้ดีเวลลอปเมนต์ (MQDC)

2011-ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาวัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ สตาร์บัคส์, SCG Chemicals, AP Property

2010-2012         ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม McGroup,

บ.แสนสิริ

2006-2014         ที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บ. Happyland (โครงการ Happyland Grandville) และ บ.ไอริส (โครงการ The IRIS และ IRIS Avenue)

2006-ปัจจุบัน      ผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท Osisu จำกัด

1996-ปัจจุบัน      สถาปนิกอิสระ

1993-1996         ผู้ช่วยสถาปนิก บริษัท Arai/Jackson Architect’s & Planner, Seattle, Washington, USA

1989-1992         ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง สำนักงานประสานงานโครงการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน

 

ผลงานเขียน

Intrachooto, S. (2018) “Chapter 12: The Current State of Scrap Utilization by Thai SMEs,” in Robert Crocker, Christopher Saint, Guanyi Chen and Yindong Tong, editors.  Unmaking Waste in Production and Consumption.  UK: Emerald Publishing Limited, pp. 213-223.

 

Saeebb, Pichipan and Singh Intrachooto (2018) “Factors and Barriers to Material Innovation in the Building Industry in Thailand,” 2nd National Graduate Research Conference, Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability, Maejo University, May 17–18: 455-466.

 

Noyraiphoom, J. and Intrachooto, S. (2017) Ïnnovation Development Pattern of Upcycled Materials in Thailand,” Journal of Architectural/Planning Research and Studies, Vol.14, Issue 1: 47-60.

 

Intrachooto, S. and Mungkung R. (2017) “Life cycle design of Japanese tableware from palm melamine composite,” Journal of Cleaner Production (in print)

 

จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์  สิงห์ อินทรชูโต และ วัชระ เพียรสุภาพ (2559) “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อการปรับปรุงในอนาคต” วารสารวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สิงหาคม 2559)

 

ตะโพน นิ่มแสวง และ สิงห์ อินทรชูโต (2559) “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นธรรมกับคุณค่าความเป็นมนุษย์” วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม) หน้า 102-113

 

สิงห์ อินทรชูโต (2559) Upcycle Design: อัพไซเคิลด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

กาศิ งามกมลรัตน์, สิงห์ อินทรชูโต, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร (2559) “อุปสรรคในการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการก่อสร้างในประเทศไทย,”วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 154-168

 

รุ่งทิพย์ ลุยเลา และ สิงห์ อินทรชูโต (2559) “การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักออกแบบ กรณีศึกษา: การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการย้อมสีทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม” วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคมขมีนาคม) หน้า 54-62

 

สิงห์ อินทรชูโต และ ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ (2557) “บทเรียนจากการจัดการของเหลือใช้ในโรงพยาบาลเพื่อน่ากลับมาสร้างสรรค์,” วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557 หน้า 30-41.

 

Intrachooto, S. (2014) Green Siam (เขียวสยาม), Siam Piwat: Bangkok.

 

Intrachooto, S. (2013) Upcycling, National Science and Technology Development Agency: Bangkok

 

Intrachooto, S. and Luilao, R. (2013) Simply Indigenous (แบบบ้านบ้าน), Creative Center for Eco-design, Kasetsart University

 

Luangcharoenrat, C. and Intrachooto, S. (2013) “A comparative study of green building evaluation standards: Identifying major/minor emphasis on environment, resource and energy issues,” Journal of Architectural/Planning Research and Studies, Vol.10, Issue 1: 1-18.

 

Intrachooto, S. (2011) Waste to Wealth, National Science and Technology Development Agency: Bangkok

 

Intrachooto, S. (2009) Reuse: the Art of Reclaim, Pbm Publications: Bangkok

 

Intrachooto, S., Yeung, L. and Y. Suthiranart (2008) “Educating Architects to Address Urban Problems in Building Design,” In” Local Sustainable Urban Development in a Globalized World, eds. Lauren C. Heberle and Susan M. Opp, Great Britain: Ashgate: 211-221.

 

Intrachooto, S. (2007) “Why use English?” In: Cross-cultural Urban Design, eds. Catherin Bull, Davisi Boontharm, Claire Parin, Darko Radovic and Guy Tapie, London, New York: Routledge:168-173.

 

Intrachooto, S (2007) “Factors Restricting Energy Efficient Innovations in the Thai Building Industry,” Kasetsart Journal, Vol.40. No.5:327-334.

 

Intrachooto, S. and Vimolsiddhi Horayangura, (2007) “Energy Efficient Innovation: Overcoming Financial Barriers,” Building and Environment Vol.42, Issue 2: 599-604.

 

Charoenteeraboon, V., Sangsupata, S. and Singh Intrachooto (2006) “Rubber-based Material Development for Asbestos Cement Roofing in Hailstorm-prone Region,” Journal of Architectural Research and Studies, Bangkok: Thammasart University Press, Vol.4 (accepted)

 

Intrachooto, S. (2005) “Effects of Using Non-native Language in Architectural Training: English Language and Design Professional Development,” Proceedings of BMB2005 Symposium—Identity and Globalization: Design for the City, 7-9 April, Bordeaux, France.

 

Intrachooto, S. (2004) “Lead Users Concept in Building Design: Its Applicability to Designer Selection in Technologically Innovative Projects,” Total Quality Management Magazine—TQM, Vol.16, Issue 5: 359-368.

 

Sangvachirapibal, P., Suebsiri, P., Intrachooto, S. and Wirachpan S., (2004) “Research-Oriented Design Studio: A Case of Third Year Architecture Students at Kasetsart University,” The 6th Council of Deans of Architecture School Conference Proceedings (The 1st Professional and Academic Collaborative Symposium), 30-31 May 2003, Bangkok, Thailand: 156-163.

 

Intrachooto, S. (2003) “Critical Success Factors in the Implementation of Energy Efficient Innovations in Buildings,” Journal of Energy, Energy Research Institute, Bangkok: Chulalongkorn University Press, Vol.4/2003: 101-113.

 

Intrachooto, S. and Jovan Hsu (2003) “Design Team Member Selection for Successful Implementation of Energy Efficient Innovation in Architectural Projects,” The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference (ISBN974-537-235-8), Kasetsart University, Bangkok, Thailand: 607-616.

 

Intrachooto, S. and Caroline Chu (2003) “Risks Associated with Energy Efficient Innovations in the Architectural Industry,” Ra naeng: Architectural Journal, Kasetsart University, Bangkok: Text & Journal Publication Co., Ltd., Vol.3/2003: 159-191.

 

Sangsupata, S. and Intrachooto, S. (2003) “The Current Stage of Thailand’s Higher Education Environment: The Perspectives of National Leaders, Faculty Members and University Students,” Songklanakarin: Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.9, No.3 (September-December): 283-293.

 

Intrachooto, S., Tina Lin, Caroline Chu, and Jovan Hsu, (2002) “Creating Team Competency for Idea Generation and Implementation of Energy Efficient Innovation in Buildings,” Journal of Architectural Research and Studies, Bangkok: Thammasart University Press, Vol.1: 3-24.

 

Intrachooto, S., Tina Lin, Caroline Chu, and Jovan Hsu, (2002) “Creating Team Competency for Successful Innovation in Buildings: A Study of Energy Efficient Architecture,” Boston Society of Architects, Committee on The Environment (COTE), http://committees.architects.org/green/IndexResources.htm  (8 April 2002)

 

Intrachooto, S. (2002) “Technological Innovation in Architecture: Effective Practices for Energy Efficient Implementation,” Doctoral Dissertation, School of Architecture and Planning, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

 

Addington, D.M., Nico Kienzl, and Singh Intrachooto, (2002) “Mat Buildings and the Environment: An Examination of a Typology,” In: Case: Le Corbusier Venice Hospital, ed. Hashim Sarkis, New York, NY: Prestel.

 

Yeung, L., Lora Kim and Singh Intrachooto (2002) “Aligning Design and Technology Infrastructures for a Collaborative Workplace: Considerations in Architecture and Design Practice,” Participatory Design Conference 2002 Proceedings, 23-25 June, Malmö, Sweden: 226-230.

 

Intrachooto, S, and Daniel Arons, (2001) “Nurturing Green Innovations for Academic Institutions,” International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.3, No.2: 155-163.

 

Intrachooto, S, and Daniel Arons, (2001) “Nurturing Green Innovations through Partnerships within Academic Institutions,” Greening of the Campus 4 Conference Proceedings. Muncie, Indiana: Ball State University: 179-186.

 

exhibitions

2017    Earth Water Forest Air Exhibition (September 2017), Bangkok Art and Cultural Center, Thailand

2016    Osisu Perfect 10 (September 20-29), FabCafe, Bangkok, Thailand

2015    Unmaking Waste (June), SASA Gallery, University of South Australia, Adelaide, Australia

2011    Dialogic (21 July-25 September), Bangkok Art and Cultural Center, Bangkok, Thailand

2010    Return Ticket, Bangkok Art and Cultural Center, Bangkok, Thailand

2008    Trashy Design Exhibition, Silom Galleria, Bangkok, Thailand

2008    Eco-project: OSISU, Grand Hall, Siam Discovery, Bangkok, Thailand

2007    Interior in Trend’07, Royal Paragon Hall, Siam Paragon, Bangkok, Thailand

2006    Maison & Objet (September), Paris, France