Career Choices

อาชีพที่นิสิตเลือกทำได้หลังจบการศึกษา

  1. สถาปนิก** (ดูรายละเอียด)
  2. ที่ปรึกษาด้านอาคารเขียว (ดูรายละเอียด)
  3. อาจารย์
  4. อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านงานสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมอาคาร (ดูวิดิโอสัมภาษณ์ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น)

** ทั้งนี้ต้องผ่านการฝึกงานและผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิก (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     กลับไปยังหน้าหลักของหลักสูตร