Pasinee Sunakorn

รองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร
(Associate Professor Pasinee Sunakorn)

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ระดับ 9

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2528 ปริญญาโท M.Arch สถาปัตยกรรม Pratt Institute, New York

พ.ศ. 2539 ทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน(ระยะสั้น) อบรมเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน สถาปัตยกรรม Faculty of Architecture, University of Florida, Gainsville,USA

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร วัสดุก่อสร้างเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์งานวิจัย

การนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์

พ.ศ. 2554-55 โครงการวิทยาเขตสีเขียวกินได้ ดำเนินการที่ดาดฟ้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาดฟ้าสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
และดาดฟ้าสำนักหอสมุด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ. 2554 บล๊อคปลูกต้นไม้แนวตั้งได้รับการขอใช้สิทธิการผลิตเป็นวัสดุก่อสร้าง จากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง เป็นเวลา 4 ปี (2554-2558)

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

พศ. 2561-2562 การลดการถ่ายเทความร้อน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการป้องกันเสียงของสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอยThermal performance, CO2uptake and sound insulation of extensive green roof หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน วช.

พศ. 2561 – 2562 บ้านพึ่งพาตนเอง หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนสวพ.

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

พศ. 2559-2560 โครงการวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ Product Design with application of Biophotovoltaic

พศ. 2559-2560 โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ ที่ปรึกษาโครงการ แหล่งทุน วช.

พศ. 2558-2559 โครงการผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว หัวหน้าแผนงานวิจัย แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พศ. 2558-2559 การศึกษารูปแบบของอาคาร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในเขตพื้นที่บางกระเจ้าที่ปรึกษาโครงการวิจัย แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พศ. 2556-2559 โครงการการสร้างวิทยาเขตสีเขียวกินได้

การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมือง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พศ. 2555 ต่อยอดนวัตกรรมแผ่นปลูกพืช หัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ. 2554 โครงการวิจัย การพัฒนาแผ่นปลูกพืชบนหลังคา หัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ. 2549-2553 โครงการหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพ-แวดล้อม : แผ่นปลูกพืชบนหลังคา, ผนังสีเขียว แผ่นปลูกพืชบนหลังคา

บล๊อคผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง, Rammed Earth

หัวหน้าชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการย่อย

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2550-2552 ผนังสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นหัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2547-2548 โครงการวิจัยการใช้ต้นไม้ประกอบอาคารจอดรถยนตร์เพื่อลดมลภาวะหัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2547-2548 โครงการวิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อสภาพแวดล้อม

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2548 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์โครงข่ายการท่องเที่ยว

ผู้วิจัยฝ่ายสถาปัตยกรรม

แหล่งทุน สำนักงานเกษตรเขตที่สูง เชียงใหม่

พศ. 2548 โครงการวิจัยเพื่ออนุรักษ์อาคารและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ. 2547 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตลำน้ำน้อย สิงห์บุรี

ผู้วิจัยฝ่ายสถาปัตยกรรม

แหล่งทุน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ร่วมวิจัยฝ่ายสถาปัตยกรรม

พศ. 2547 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขางและอินทนนท์ กม 31 เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัยฝ่ายสถาปัตยกรรม

แหล่งทุน สำนักงานเกษตรเขตที่สูง เชียงใหม่

พ.ศ.2546-2547 โครงการวิจัยเพื่อการวางผังการใช้ที่ดินบริเวณซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พ.ศ.2546-2547 โครงการวิจัยและพัฒนาบ้านเอื้ออาทรโดยใช้วัสดุทดแทนไม้

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2545-2546 ผลกระทบทางกายภาพอันเนื่องมาจากการเติบโตขององค์กร:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความทางวิชาการระดับชาติ

พาสินี สุนากร องอาจ ถาพรภาษี พัชรียา บุญกอแก้ว การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559

พาสินี สุนากร คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง 2555 วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เมษายน มิถุนายน 2555 การเคหะแห่งชาติ

พาสินี สุนากร พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2554.สมรรถนะการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของผนังไม้เลื้อย

Journal of Architectural/Planning Research and Studies. Vol. 7 Issue 2.2010.

พาสินี สุนากรและชนิกานต์ ยิ้มประยูร 2554.การเพิ่มสมรรถนะในการลดการถ่ายเทความร้อนของแผง

กันแดดไม้เลื้อยด้วยการระบายอากาศวารสารพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 2 /2554

พาสินี สุนากร 2553 การทำไร่ในอาคาร วารสารอาษาฉบับที่ 8/53-9/53

พาสินี สุนากร 2553 การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพื่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม วารสารธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 60 มีนาคม 2553

พาสินี สุนากร และ ชนิกานต์ ยิ้มประยูร 2551. สมรรถนะการป้องกันความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อย

ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น วารสารพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่ 9/2551

พาสินี สุนากรและชนิกานต์ ยิ้มประยูร 2551. ผนังสีเขียว เอกสารประชุมวิชาการ กองทัพเรือ

พาสินี สุนากรและกษมา พลกิจ 2547.การออกแบบวางผังชุมชนยั่งยืน

กรณีศึกษาพื้นที่ซอยพหลโยธิน45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พาสินี สุนากรและขวัญชัย กาแก้ว 2546. ชีวสถาปัตยกรรม การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 สภาคณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “Innovation: Educational, Professional and Technological Progress”

พาสินี สุนากรและคณะ 2546.พัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วง 60 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พาสินี สุนากร 2545 .การศึกษาสถาปัตยกรรมเพื่อสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน วารสารทางวิชาการ ระแนง

ฉบับที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พาสินี สุนากร 2544 .การศึกษาความเป็นมาของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแส

ลม วารสารวิชาการ โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ แห่งประเทศไทย

บทความในการประชุมวิชาการ

ณัฏฐ์ พหุโล พาสินี สุนากร (2561) การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานด้วยการลดสารอินทรีย์ระเหย ง่ายโดยใช้สวนแนวตั้ง ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อรรถกร รังทอง พาสินี สุนากร (2561) ประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของหลังคาเขียวของสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

รมิดา บันดาธารณ์พาสินี สุนากร ชนิกานต์ ยิ้มประยูร (2559) การเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์

ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ Proceeding of RSU National Research Conference 2016

เชษฎ์สุดา เกิดเนตร พาสินี สุนากร ศิรเดช สุริต(2559) การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดย

ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ Proceeding of RSU National Research Conference 2016

 

ชนัสนันท์ ชินพงษ์, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์ (2558) การพัฒนาระบบให้น้ำพืชจากน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ BERAC 6,2015 Built Environment Research Associates Conferences 2015, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร

ณัฐพร เมาระพงษ์, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, อาจารย์, ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี, (2557) “แผ่นดูดซับเสียงจากเปลือกมะขาม“, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5, 20 – 21 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร

ชัชวาล พันธางกูร, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, นายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์ (2556) “เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา“, สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 25 มกราคม 2556, ขอนแก่น

สุภางค์กร พนมมิตร , พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, เกรียงไกร สถาพรวาณิช (2555) ระบบอะควาโพนิกส์แนวตั้ง เพื่อใช้ผลิตอาหารและเป็นแผงบังแดด, สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment , 19 – 20 กรกฎาคม 2555 , กรุงเทพมหานคร

ฑูรทวี มงคลแสงสุรีย์, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, อาจารย์ (2555) “การศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพและเศรษฐกิจของการทำเกษตรกรรมในเมืองบนพื้นที่สำนักงานเหลือเช่า“, สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment , 19 – 20 กรกฎาคม 2555, กรุงเทพมหานคร

กนกพร จัดเจน, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, วิชัย เหล่าพาณิชย์กุล, รศ.ดร.อรดี สหวัชรินทร์ (2554) การลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารโดยใช้การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์, การประชุมวิชาการประจำปี 2554 Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC lI, 2011 , 8 เมษายน 2554, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ศรีสุดา ภู่แย้ม, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ดร.ศิรเดช สุริต, อาจารย์, ( 2553) การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ของแผงกันแดดไม้เลื้อยโดยใช้การประมวลภาพ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 , 7 – 8 ธันวาคม 2553, กรุงเทพมหานคร

สุดานันท์ จันทนป, พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,(2553) การศึกษารูปแบบและวัสดุสำหรับใช้เป็นโครงยึดเกาะแผงไม้เลื้อย, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 – 8 ธันวาคม 2553, กรุงเทพมหานคร

 

บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ

Sunakorn, P., R. Bandatran, C. Yimprayoon 2017. Performance Comparison of VOCs Reduction by Three Indoor Air Pollution Abatement Plants. Proceeding PLEA 2017 Edinburgh.

 

Panatkool, E. and P. Sunakorn 2017. Design and development of light-weight extensive green roof system for slope metal roofing. Proceeding of 6th International conference on Sustainable Energy and Green Architecture, SEGA 06, Bangkok.

 

Kamonpatana, K. , P. Anuntavoranich, J. Varodompun, P. Sunakorn, D. Thaitakoo and K. Wattanapreechanon 2015 Modified Fuzzy Delphi Method to Select Decision Variables for Vertical Farming in Thailand. Kasetsart Journal Social Sciences .September-December 2015 Volume 36 No.3 p. 554-567

 

Sunakorn, P. 2015 . Vertical green from earthenware blocks and their thermal performance. International Conference on Living wall and Ecosystem services 2015 . University of Greenwich, London, United Kingdom.

Sunakorn, P . 2014. Innovation for Urban Agriculture: Case study Kasetsart University rooftop urban farm. International Conference on Vertical Farming and Urban

Agriculture presentation abstracts 2014 p. 65 , Nottingham, United Kingdom.

Sunakorn, P. 2013 . Thermal Performance of Green Roof Mat. 1 st International Conference on Architecture and Civil Engineering Proceedings 2013 p 546-550; published and organized by Global Science and Technology Forum, Singapore.Sunakorn, P. and C. Yimprayoon. 2011. Thermal Performance of Biofacade with Natural ventilation in the Tropical Climate . Procedia Engineering vol. 21 p 34-41; (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811048181)Sunakorn, P. and K. Poalkit. 2007. Designing for Sustainable Community, An Extension of Kasetsart University Bangkhen at Soi Paholyothin 45. UPE7 International Conference, Bangkok, Thailand.

Sunakorn, P. et al . 2006. The Application of Plant on Parking Structure to reduce CO2. Inta 2006 Conference, Yogjakartar, Indonesia.

Sunakorn, P. et al . 2005. The Application of Recycle Material and Climate

Concern for Low- income Housing Project, Thailand. SB05 Tokyo: Action for

Sustainability – The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo, Japan,

27 – 29 September 2005p.1151-1156 , Rotterdam, Netherland

(http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB3637.pdf)

หนังสือ

พาสินี สุนากร 2561 พืชพรรณประกอบอาคาร หนังสือจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์ อี.ที. พับลิชชิ่ง จำกัด 166 หน้า

พาสินี สุนากรและคณะ 2560 ผังแม่บทมหาวิทยาลัยสีเขียว เกษตรกลาง บางเขน (2560-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พาสินี สุนากร วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ 2559 คู่มือเกษตรบนอาคาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักพิมพ์ เดอะกราฟิโกซิสเตมส์ จำกัด

พาสินี สุนากร 2558 พืชพรรณประกอบอาคารหนังสือจัดพิมพ์ในโครงการครบรอบ 20 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พาสินี สุนากรและทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ 2554 Vertical and Roof Garden สำนักพิมพ์บ้านและสวน บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่งจำกัดมหาชน

พาสินี สุนากร 2551 พื้นฐานสถาปัตยกรรม สำนักพิมพ์เทกซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น จำกัด

พาสินี สุนากรและคณะ 2549 แผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณซอยพหลโยธิน 45 สำนักพิมพ์เทกซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น จำกัด

พาสินี สุนากรและคณะ 2549 อนุรักษ์อาคารเกษตรกลางบางเขน โครงการอนุรักษ์อาคารและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1 สำนักพิมพ์เทกซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น จำกัด

 

งานบริการวิชาการและงานออกแบบ

พ.ศ.2553-54 อาคารจอดรถยนตร์วิภาวดีรังสิตและที่ทำการกองยานพาหนะและสถานที่

อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 บางเขน หลังที่ 2

พ.ศ. 2553-54 อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสกลนคร (ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

พ.ศ. 2550-2551 อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45หลังที่ 1 บางเขน

อาคารจอดรถยนตร์งามวงศ์วาน 2

พ.ศ. 2549-2550 อาคารสถานีวิจัยชายฝั่งระนอง ( ก่อสร้างใหม่เนื่องจากภัยสึนามิ)

พ.ศ. 2548 อาคารจอดรถยนตร์งามวงศ์วาน 1

อาคารจอดรถยนตร์หลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี

อาคารกิจกรรมนิสิต เทพยศาสตร์สถิตย์

พ.ศ. 2547 แผนผังแม่บทการใช้พื้นที่ดินซอยพหลโยธิน 45 บางเขน

พ.ศ. 2544 อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ คณะประมง

พ.ศ. 2543 อาคาร 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2538-2540 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

งานออกแบบอาคารเอกชน

พ.ศ. 2528-2538 บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงพยาบาล อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า

สิทธิบัตร

พ.ศ. 2560

– สิทธิบัตรการประดิษฐ์ บลอคผนังดินเผาสำหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง ได้รับสิทธิบัตร 14 มีค. 2560 คุ้มครองถึง 22 พค.2571 พ.ศ. 2555-2556

– สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ บลอคปลูกต้นไม้ ได้รับสิทธิบัตร 22 มิย.55 คุ้มครองถึง 29 พค.61

– สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แผ่นปลูกพืช ได้รับสิทธิบัตร 6 กย.56 คุ้มครองถึง 14 มีค. 64

– สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะเพาะปลูก ได้รับ 25 กค. 57 คุ้มครองถึง 13 ตค. 63

– สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระถางต้นไม้ ได้รับ 30 พย.55 คุ้มครองถึง 28 มิย. 63

รางวัลและผลงาน

พศ. 2557 รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2557 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศ. 2556 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ ให้สถาปัตย์ขจร” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555 รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีพศ. 2555 เรื่อง แผ่นปลูกพืชบนหลังคา ระดับดี สาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านงานวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2552 Best Poster Award . Solar Reduction of a Vertical Decidious

Climbing Plant Canopy. World Sustainable Building Conference

2008, Melbourne, Australia . 21-25 September 2008. (Co- author) (http://baufachinformation.de/aufsatz.jsp?ul=2010061000234)

พ.ศ. 2548 Best Poster Award . The Application of Recycle Materials and

Climatic concern in Low- Income Housing Project, Thailand.

World Sustainable Building Conference 2005 Tokyo, Japan. 27-29

September 2005. (First Author)