Pattaranan Takkanon

ประวัติและผลงาน
ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์
Pattaranan Takkanon, Ph.D., TREES-A

วันเกิด 16 ก.พ. 2520

ตำแหน่งวิชาการ/ บริหาร ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์

สังกัด สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ติดต่อ pattaranan.t@ku.th

ผลงานและประสบการณ์

การศึกษา (Education)

2545-2549 Doctor of Philosophy (Architecture) จาก The University of Queensland, Australia

2544-2545 Master of Philosophy (Architecture) จาก The University of Queensland, Australia (ปรับเป็น PhD ปี 2545)

2536-2540 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Areas of expertise)

 • วิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรม (Architectural Science)
 • การจำลองสมรรถนะทางความร้อนของอาคารและการจำลองทางอุณหพลศาสตร์ของไหล (Thermal Simulation and Computational Fluid Dynamics)
 • วัสดุและเปลือกอาคาร (Building Materials and Enclosures)
 • วัสดุทางเลือก (Alternative Materials)
 • สภาวะอากาศในเมือง (Urban Climate)/ สภาวะเกาะความร้อนในเมือง (UHI)
 • การออกแบบเพื่อสุขภาพและสุขภาวะ (Design for Health and Wellbeing)
 • การออกแบบตามสภาวะแวดล้อมในเขตร้อนชื้น (Design for Tropical Environment)
 • การออกแบบอาคารเขียว (Green Building Design)

 

งานวิจัย

2561-ปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIM) สำหรับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประหยัดพลังงาน

2557-2559 แผนงานวิจัย ”แนวทางในการออกแบบเมืองสีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง”

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย

1) โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบเรขาคณิตของเมืองเพื่อส่งเสริมลมในการลดความร้อนและมลพิษทางอากาศในเมือง

2) โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง

2557-ปัจจุบัน สภาวะเกาะความร้อนในเมืองและสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของอาคารในกรุงเทพมหานคร

2557-ปัจจุบัน บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก

2555-ปัจจุบัน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM

2548-2554 “ระบบผนังเย็น” ความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง/ผลิตภัณฑ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเครือซิเมนต์ไทย จำกัด

2549 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษซากอาคาร

2551 โครงการปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้

2550-2551 ผสานพลังศาสตร์แห่งแผ่นดิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

2549-2550 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพื้นที่หนองหารเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนและบูรณาการ

2544 โครงการลมและสถาปัตยกรรม: การศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถว ที่ส่งเสริมการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

 • โครงการผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานออกแบบและบริการวิชาการ (Design Projects & Public Services)

2560 งานออกแบบและปรับปรุงอาคารคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

2560 Eco Canteen โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 จ.ระยอง

2555 อาคารศูนย์นวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2555-2557 KU VIlle: อาคารอเนกประสงค์ ซอยพหลโยธิน 45

2556 งานออกแบบและปรับปรุงอาคาร “KU Green” ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2553-2554 โครงการออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

2551-2552 โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ที่ดินร่มเกล้า การเคหะแห่งชาติ

2550-2552 โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับ ประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7: ข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบตามสมรรถนะ (Performance-Based Design)

2551 โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2549 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 • อาคารที่ทำการศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Dairy Office)

งานออกแบบและที่ปรึกษาภาคเอกชน (Private Design Projects)

2561 งานออกแบบบ้านพักอาศัยย่านลาดปลาเค้า

2560 งานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบที่พักอาศัยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2559 งานที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารเขียวโครงการ The Bangkok Residence

2558 งานที่ปรึกษาเรื่องลมโดยการจำลอง CFD เพื่อศึกษาผลกระทบจากการออกแบบ Barrier บนทางหลวง จ.ชลบุรี ต่อลมในพื้นที่

2557 งานที่ปรึกษาด้านพลังงานและการศึกษาการออกแบบเพื่อลมธรรมชาติโดยใช้การจำลอง CFD โครงการออกแบบปรับปรุงมหาวิทยาลัยหอการค้า

2557 งานที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารเขียวโครงการโชว์รูม Ford & Mazda จ.ชัยภูมิ

2554 งานที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารเขียว โครงการสำนักงาน Entech

2552 งานที่ปรึกษาด้านพลังงานและการศึกษาการออกแบบเพื่อลมธรรมชาติโดยใช้การจำลอง CFD ออกแบบอาคารสโมสรสนามกอล์ฟและโรงแรม โครงการกรีนวูด จ.ชลบุรี

2552 งานที่ปรึกษาด้านพลังงานโครงการประกวดแบบอาคารรัฐสภา ของบ.สถาปนิกคิดดี

2553 งานออกแบบทาวน์เฮ้าส์ย่านประชาชื่น

2552 งานออกแบบสำนักงานขายวัสดุก่อสร้างและบ้านพักอาศัย

2552 งานออกแบบบ้านพักอาศัยย่านลาดพร้าว

2552 งานออกแบบบ้านพักอาศัยย่านดินแดง

2551 งานออกแบบบ้านพักอาศัยย่านเสนานิคม

รางวัลผลงานออกแบบ (Design award)

 • รางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมเขียว Citation Award, FuturArc Prize 2009

งานสำหรับองค์กรวิชาการ/วิชาชีพ (Social activities)

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของ JICA ฝ่ายการวางผังเมืองสีเขียว เพื่องานแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566

2559 กรรมการพัฒนาเกณฑ์และประกวดแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities and Clean Energy)

2553-ปัจจุบัน กรรมการสถาบันอาคารเขียว (Thailand Green Building Institute-TGBI)

2552-ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายวิชาการ ASA Green สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

(โครงการ ASA Green, ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร, พัฒนาเกณฑ์ Passive Green, เขียนและเป็นบรรณาธิการหนังสือ ASA Architectural Awards: Bangkok Walking Guide)

2551-2552 เลขานุการและกรรมการวิชาการงานประชุมวิชาการนานาชาติเขตร้อน พลังงานยั่งยืนและสถาปัตยกรรมเขียว (iNTA-SEGA 2009)

2550 เลขานุการร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมครั้งที่ 7 (The 7th International Conference on Urban Planning and Environment: UPE7)

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)

งานบรรณาธิการ:

 • บรรณาธิการหนังสือ ASA Architectural Awards: Bangkok Walking Guide 2010
 • บรรณาธิการร่วมหนังสือ

Jenks, M., Kozak, D., Takkanon, P. (Eds.), 2008. World Cities and Urban Form: Fragmented, Polycentric, Sustainable?, Routledge.

งานเขียนหนังสือ

 • ภัทรนันท์ ทักขนนท์. 2561. สถาปัตยกรรมไม่แก่แดดแต่แก่ลม. โรงพิมพ์พรีวัน, กรุงเทพฯ.

งานเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • Takkanon, P., 2017, UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok. Procedia Engineering, 180, 241 – 251.
 • Takkanon, P., 2017, Urban Geometry Design Guidelines for Heat Mitigation and Airflow in Bangkok, Proceedings of Passive Low Energy Architecture (PLEA 2017), Edinburgh.
 • Takkanon, P., 2017, Urban geometry and wind simulation studies for comfort in Bangkok street canyon, Proceedings of World Sustainable Built Environment Conference 2017, Hong Kong.
 • Takkanon, P., 2016, A Study of Height-to-width Ratios and Urban Heat Island Intensity of Bangkok, Proceedings of the 4TH International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island (IC2UHI 2016), Singapore.
 • พิมพ์ชนก ศิริสาลิโภชน์ และภัทรนันท์ ทักขนนท์. 2561. แนวทางการออกแบบสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้าง เพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา: อาคารสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย กรุงเทพฯ. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (Urban and Regional Planning Academic Symposium, URPAS, 2018), 27 เมษายน 2561, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 • กรณ์ดนัย พรหมจันทร์ และภัทรนันท์ ทักขนนท์. 2561. การออกแบบช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารเรียนมาตรฐาน, 468-480, การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13, 29 มีนาคม 2561, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 • สมมาศ โสภณดิเรกรัตน์ และภัทรนันท์ ทักขนนท์. 2561. การออกแบบและปรับปรุงช่องเปิดเพื่อพัฒนาระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, 739-750, การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13, 29 มีนาคม 2561, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 • ณัฐรดา บุญถัด, ศิรเดช สุริต, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, 2560, การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) ด้วยโปรแกรม REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายพลังงาน (BEC), วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), ISBN 1685-4489.
 • ณรงค์ชัย พ่วงคง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, แผ่นดินเบาและใยมะพร้าวเพื่อดูดความชื้นสำหรับเครื่องปรับอากาศ, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 21 ปีพ.ศ. : 2558 pp 56-68.
 • ยุทธนา ลายทอง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, 2557, การศึกษาอิทธิพลของแสงสว่างต่อการเกิดไมเกรน, 205-211, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st BTAC on Energy and Environment), 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557, จ.ขอนแก่น, ประเทศไทย.
 • นุกูล กันเกตุ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, แนวทางการออกแบบเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีเขียว, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครปีที่ : 8 ฉบับที่ : 1 ปีพ.ศ. : 2557 pp 64-77.
 • อดิสา วงษ์ชมภู, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, 2556, รูปแบบอุปกรณ์กระจายแสงท่อนำแสงแนวดิ่ง, 191-196, Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 23 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 • Takkanon, P., 2014, Cohousing and the Development of Rating Tools for Sustainable Living in Thailand, Proceedings of WSB14, World Sustainable Building 2014, Barcelona.
 • ภัทรนันท์ทักขนนท์ (2556), การก่อสร้างแบบดินอัด: ทางเลือกสำหรับสถาปัตยกรรมยั่งยืน, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ”โฮมภูมิ”: เอกภาพในความหลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 • Takkanon, P & Yeung, L 2009, Workshop: Problem-based learning for sustainable architecture education, Proceedings of iNTA-SEGA 2009, The International Network for Tropical Architecture and Sustainable Energy and Green Architecture, Bangkok.
 • Takkanon, P & Yeung, L 2008, The use of construction debris for rammed earth construction, Proceedings of CDAST 2008, The Council of Deans of Architecture School of Thailand, Phitsanulok.
 • Takkanon, P 2006, Design guidelines for thermal comfort in row houses in Bangkok, Proceedings of PLEA 2006, The 23rd Passive Low Energy Architecture Conference, Geneva.
 • Takkanon, P 2005, Thermal comfort: Basics and Models for Hot and Humid Climates, Raneang, Journal of the Faculty of Architecture, Kasetsart University.10th anniversary edn, pp 246-256.
 • ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 2547, สภาวะน่าสบาย: พื้นฐานและแบบจำลองสำหรับภูมิอากาศเขตร้อนชื้น, หน้าจั่ว: วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ฉบับที่ 21, ประจำปีการศึกษา 2547-2548, pp 133-146.
 • Takkanon, P 2004, ‘Bangkok shophouses: the field investigation and experimental study of their thermal performance’, Proceedings of iNTA, The First International Tropical Architectural Conference, Singapore.
 • Takkanon, P 2003, ‘Building performance study of a natural ventilated row house in Bangkok, Thailand’, Proceedings of ANZAScA Conference 2003, Sydney.
 • ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 2544, โครงการลมและสถาปัตยกรรม: การศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวที่ส่งเสริมการระบายอากาศโดยวิธีธรรรมชาติ, ระแนง: วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2544, pp 22-39.
 • Sunakorn, P, Chukiatman, C and Takkanon, P 2001. ‘Wind and Architecture’, Proceedings of The Fourth Pacific International Conference on Aerospace Science and Technology, Kaohsiung, Taiwan, May 21-23, 2001.
 • Reungwongrojana, W and Takkanon, P 1999, Evaluation of Building Energy Software Tools, Training Program Report, International Technologies Center, Department of Civil and Environmental Engineering, The University of Melbourne, Australia.