Siradech Surit

ผศ.ดร.ศิรเดช สุริต
Asst.Prof. Dr.Siradech Surit
วิศวกรรศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
archsds@ku.ac.th; siradech.s@ku.th;
https://www.facebook.com/StructuralStudio

logo2ภาควิชานวัตกรรมอาคาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Faculty of Architecture Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand
Tel.+66(2) 942-8960-3 Ext. 304

 

 

 • 2554 วศ.ด.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2547 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2541 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

 • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineer)
 • แบบจำลอง Finite Element และ การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)
 • การวิเคราะห์ค่าเหมาะที่สุด (Optimization)
 • แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM)
 • ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ Interactive Environment

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

บทความตีพิมพ์

 1. กระบวนการสื่อสารการออกแบบจากแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยใช้ระบบต้นแบบเสมือนจริง ศิรเดช สุริต การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2558 จ. ชลบุรี.
 2. Wethyavivorn, B., Surit, S., Apichatyakul, C., & Lerdsivanon, N. (2014). Model Verification of Thai Historic Masonry Monuments. Journal of Performance of Constructed Facilities, 30(1), 04014188.
 3. Wethyavivorn, B. P. Wethyavivorn, C. Suksawat and S. Surit., (2014) Sustainable Design: Case Study of a Detached Housing in Bangkok, in International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development (ACESD 2014), Nakhon Ratchasima, Thailand, 27-29 August 2014
 4. Wethyavivorn, B., & Surit, S. (2011). Design development of wood-plastic for building louver facade. Procedia Engineering, 21, 147-154.
 5. Surit, S., & Wethyavivorn, B. (2008). Topology Optimization for Sustainable Development: Case studies. Topology, 28, 29.
 6. นพวุฒิ ไผทรัตน์, ศิรเดช สุริต และนวลวรรณ ทวยเจริญ. 2557. “การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางแสงสว่างของหลอดไฟแอลอีดีและหลอดฮาโลเจนที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย”, Built Environment Research Associates Conference (BERAC) ครั้งที่ 5, 23 พฤษภาคม 2557. กรุงเทพ ราชอาณาจักรไทย.
 7. เบญจพล เวทย์วิวรณ์, ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, จรุงจิตต์ สุขสวัสดิ์ และศิรเดช สุริต, 2557. “Sustainable Design: Case Study of a Detached Housing in Bangkok”, International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development, 27 – 29 สิงหาคม  2557, นครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย. pp 439 – 452
 8. ศิรเดช สุริต. 2558. “กระบวนการสื่อสารการออกแบบจากแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยใช้ระบบต้นแบบเสมือนจริงร่วมกบระบบความจริงเสมือนแบบสัมผัสเต็ม”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 – 10 กรกฎาคม 2558, ชลบุรี ราชอาณาจักรไทย. pp 271-282
 9. สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ และศิรเดช สุริต. 2558 “การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบหิ้งแสงและฝ้าเพดานเพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสม ในอาคารจำหน่ายสินค้าห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษา อาคาร CDS (Central Festival Samui)”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation, 22 – 24 กรกฎาคม 2558, พิษณุโลก ราชอาณาจักรไทย.
 10. วีรวรรณ สระทองห้อย, นวลวรรณ ทวยเจริญ และศิรเดช สุริต. 2558. “การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation, 22 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2558, พิษณุโลก ราชอาณาจักรไทย.
 11. Wethyavivorn, B.,Surit, S., Apichatyakul, C., and NattiyaLerdsivanon, N. 2014. “Model Verification of Thai Historic Monuments”, Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers. pp 04014188-1 – 04014188-14
 12. Surit, S., and Sribanpone, P. 2015. “Large-Scale Combinatorial Optimization Algorithm for Reinforced Steel Bars in BIM-Oriented Projects”, The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Eco Buildings Innovation and Indoor Air Quality, 30 – 31 มีนาคม  2558, กรุงเทพ ราชอาณาจักรไทย. Pp 353-368

งานวิจัย

 1. ระบบต้นแบบเสมือนจริงรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะเวลา 1 ปี (2557-2558): หัวหน้าโครงการ
 2. การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะที่สุด ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ระยะเวลา 1 ปี (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56) : ผู้ร่วมโครงการ
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ ๑) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลา 1 ปี (2555-2557): หัวหน้าโครงการ
 4. การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทไทยไฮบิดจำกัด ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะเวลา 1 ปี (2551-2552): ผู้ร่วมโครงการ
 5. การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม (ส่วนขยายเวลา) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทไทยไฮบริดจำกัด ประจำปีงบประมาณ 2553 ระยะเวลา 1 ปี (2552-2553): ผู้ร่วมโครงการ

งานบริการทางวิชาการ

ภายใน

 1. วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Structural design innovation (นวัตกรรมด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร) ในงาน “ASA Forum 2015” งานสถาปนิก’56 : งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 27 วันที่ 1 พฤษภาคม 2015 ห้องจูปีเตอร์ 5 เมืองทองธานี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 ชั่วโมง)
 2. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Structural Design Innovation ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (1 ชั่วโมง)
 3. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร นวัตกรรมสำหรับวิศวกรโครงสร้าง” ในหลักสูตรวิศกรรมโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (13 – 14 มิถุนายน 2558) (6 ชั่วโมง)
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ ม.เกษตร ปี 2557

ภายนอก

 1. วิทยากรฝึกอบรม “การเขียนแบบสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Revit เบื้องต้น” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 – 16:00 น. ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง-วิชาการ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (9 ชั่วโมง)
 2. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ technologies for building inspection & examination การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1 ชั่วโมง) วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00 – 14:00 น.
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการฉบับเต็ม วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง ปีที่ 12 (เวลา 14 ชั่วโมง)
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ INTA-SEGA 2009 ปี 2552 (เวลา 45 ชั่วโมง)
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ SEGA 04 ปี 2558 (เวลา 45 ชั่วโมง)

odel Verification of Thai Historic Masonry Monuments