วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด | 12 มกราคม 2567

วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด | 12 Jan 2024

ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 (13:00-15:00)

 

วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด 

คุณอิทธิศักดิ์ พฤฒไชยวิทย์ (ผู้จัดการแผนก R&D) และ  คุณมานะ คำฟอง (สถาปนิกแผนก R&D, BBIT รุ่น4) 

 

ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มาแชร์ประสบการณ์ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมให้กับนิสิต BBIT ปี 4 ณ ที่นี้ด้วย