หลักสูตร BBIT

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science in Architecture

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิก
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมอาคาร สามารถทำงานร่วมกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียว การประหยัดพลังงานและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศึกษา 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
 • ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การจัดการเรียนการสอนแบบภาคในวัน – เวลาราชการ
 • ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จุดเด่นของหลักสูตร

 • สอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวได้ทันทีหลังจบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาอาคารเขียว (ดูรายละเอียด)
 • สอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้หลังจบการศึกษาและทำงานด้านสถาปัตยกรรมแล้ว 2 ปีทำให้ได้รับปริญาและเพิ่มประสบการณ์ทำงานได้เร็วกว่าหลักสูตร 5 ปี (ดูรายละเอียด)
 • สามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนบางวิชาหากศึกษาต่อปริญญาโทของภาควิชานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 •  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

แผนการศึกษา  (ดูรายละเอียด)

รายวิชา   (ดูรายละเอียด)

คำอธิบายรายวิชา  (ดูรายละเอียด)

กลับไปยังหน้าหลักของหลักสูตร