นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ดูงานนอกสถานที่ ณ สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่) | 5 ธันวาคม 2566

นิสิต BBIT ดูงานนอกสถานที่ ณ สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่) | 5 Dec 2023

ทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการพานิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 เดินชมสัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่)

ไว้ ณ ที่นี้ด้วย